Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Najlepšia móda, s.r.o. so sídlom Rudinská 376/6, 023 31 Rudinská, Slovenská republika, IČO: 47880929, DIČ: 2024133727, IČ DPH: SK2024133727 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 62710/L, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Spoločnosť je platca DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Najlepšia móda, s.r.o., Rudinská 376/6, 023 31 Rudinská
Telefón: +421 950 750 750
E-mail: info@najlepsiamoda.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorá je spracovaná systémom obchodu.

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až záväzným potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky / e-mailom)

2. Povinnosti predávajúceho
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. 

3. Povinnosti kupujúceho 
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
V zmysle obchodných podmienok je kupujúci povinný prevziať a zaplatiť svoju objednávku (Na dobierku) pri dodaní v čo najkratšom čase.

4. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

5. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu a to zaslaním emailu na adresu info@najlepsiamoda.sk, prípadne telefonicky. Najlepšie, v čo najkratšom čase.
V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci ako predmet správy „Storno objednávky“, do správy uvedie: Číslo objednávky, Meno a Priezvisko.
Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)
• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
• ak z dôvodu vypredania zásob alebo, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať, alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení
• predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 7 dní rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená platba, ak nebolo dohodnuté inak.

6. Dodacie podmienky a termíny
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. 

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. V prípade, že by sa doba dodania predĺžila, kupujúci bude o nej včas informovaný.
Dodacie doby uvedené pri produktoch sú informačné a nemajú záväzný charakter. 

Informácia o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru: Kupujúci berie na vedomie, že tovar s dostupnosťou "Na objednávku" resp. "Do 5-10 prac. dní" (Tovar, ktorý nie je označený ako "SKLADOM"), ktorý je potrebné objednať u výrobcu, môže byť v čase objednania už u výrobcu nedostupný, z dôvodu vypredania zásob a podobne. Ak táto situácia nastane, predávajúci kontaktuje kupujúceho v čo najkratšom čase a dohodne sa na ďalšom postupe pri vybavovaní objednávky.

Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom zvoleného spôsobu prepravy pri elektronickej objednávke na meno a adresu objednávajúceho a to v lehote od 1 do 25 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim, v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade (dostupnosť na sklade a termín odoslania je uvedený pri každom tovare).
Tovar s dostupnosťou "Na objednávku" resp. "Do 5-10 prac. dní", prípadne uvedená iná dodacia doba, ktorá jednoznačne definuje dodanie do určitej doby - znamená tovar, ktorý je potrebné objednať u dodávateľa a dodacia doba je od 5 do 10 pracovných dní.
Objednávky, s tovarom, ktorý je označený s dostupnosťou "Skladom" expedujeme nabjližší pracovný deň do 9:00h. V prípade objednania tovaru pri spôsobe platby na bankový účet alebo pri platbe cez platobnú bránu GoPay začína lehota na dodanie plynúť dňom pripísania platby na náš účet.
Kupujúci bude mailom informovaný o približnom najbližšom možnom termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené písomne, mailom na info@najlepsiamoda.sk
Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.
Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskou spoločnosťou podľa výberu.
Predávajúci doručuje tovar aj do zahraničia, na územie čelnských štátov Európskej únie, príp. iných štátov na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.Nedodanie tovaru v dohodnutom termíne, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 

7. Cena, ceny dopravy a spôsob platby
Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.
Výška poštovného je kalkulovaná systémom na základe výšky objednávky / váhy  a kupujúci je oboznámený s cenou dopravy ešte pred samotnou objednávkou.
Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované individuálne na základe aktuálnych a cien, a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky predávajúcemu, a môžu byť dodatočne upravené v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru. V prípade že kupujúci nesúhlasí s výškou poštovného, je možné od zmluvy odstúpiť.
Ceny uvedené na stránke internetového obchodu NajlepsiaModa.sk sú platné v čase objednania tovaru. Poštovné a balné náklady sú zobrazené a vypočítané v priebehu objednávky. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky. Predávajúci môže kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote, ako odmenu za vernosť, opakované nákupy, výhry v súťaži atp. 

8. Nedoručené zásielky
Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred, k čomu zákazníkovi bude zaslaný e-mail s odkazom na platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

9. Odstúpenie od zmluvy
Všetky informácie ako aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete --> TU.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom akým kupujúci platbu prijal.

Kupujúci - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.,
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené vopred, a včas a to písomnou formou, napr. emailom (info@najlepsiamoda.sk) do skončenia doby pre odstúpenie, inak toto právo zaniká.
Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode.
Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Tovar spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy, kupujúci zašle predávajúcemu na uvedenú adresu v sekcii Kontakt, resp. bod č. 1 VOP / bod č. 9 VOP.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Kupujúci môže využiť aj Elektronický: Výmenný / Reklamačný formulár, ktorý je možné vyplniť v sekcii Odstúpenie od zmluvy - pri elektronickej forme nie je potrebné priložiť písomnú žiadosť o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom.
O potvrdení prijatia elektronickej žiadosti je kupujúcemu odoslaná kópia - resp. Potvrdenie o prijatí jeho žiadosti.
Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prepravné náklady pri Odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Tovar nám zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

Adresa pre vrátenie / reklamovanie tovaru:
NajlepšiaMóda.sk
Rudinská 376
023 31 Rudinská

10. Záručné podmienky a záručná doba
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení + Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa.
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na NajlepsiaModa.sk.

11. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najlepsiamoda.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenia 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.4.2020.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.